ПОЛОЖЕННЯ

про батьківську Раду

КДНЗКТ №10 «Оленка»

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківську Раду дошкільного навчального закладу (далі - Раду) визначає його функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним закладом (далі - заклад).

1.2.Рада є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльностіу закладі.

1.3. У своїй діяльностіРада керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільнуосвіту ”, “Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН “Про права дитини”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, цим положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування Ради груп (групи) або закладу та кількість членів Ради приймається на загальних зборах батьків відповідних груп (групи) або закладу.

1.5.Легалізація (офіційне визнання) Ради є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільномунавчальному закладу післяписьмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування.

1.6. Припинення діяльності Ради може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності Ради є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодореалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основним завданням діяльності Ради є сприяння створенню умов для:

-збереження та зміцнення здоров’я дітей;

-формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

-виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

-утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

-розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

-всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

-залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

-організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

-вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;

-сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Основними принципами діяльності Ради є:

- законність,

- гласність,

- колегіальність,

- толерантність,

- виборність,

- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, груп (групи).

3. Порядок створення батьківської Ради

3.1. Рада груп (групи) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї чи декількох груп і діє від їх імені.

3.2. Рада груп (групи), голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу (групи) на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей, які формують групу (групи).

3.3.Рада закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп закладу.

3.4. Кількісний склад Ради закладу, строкйого повноважень визначаються загальнимизборами батьків або радою цього закладу. При цьому від Ради кожної групи в склад Ради закладу входить не менше одного представника. Із складу Ради обираєтьсяголова, його заступник та секретар.

3.5. У випадку, коли член Ради достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.6.Ради закладів, що формують освітній округ або знаходяться у складі навчально-виховного об’єднання, можуть створювати комітет округу.

4. Організація діяльності батьківської Ради

4.1. Збори батьків дітей, які формують групу (групи) проводяться за рішенням Ради груп (групи) не рідше двох разів на рік.

4.2. Рада закладу у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з директором (завідувачем) дошкільного навчального закладу.

4.3. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

4.4. Рішення зборів батьків, Ради доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).

4.5. Рада планує свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора (завідувача), вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

Плани роботи комісій, створених при Раді, є складовими плану роботи Ради.

4.6. При недосягненні згоди між завідувачем і більшістю членів Ради закладу питання вирішуються районними, районними у містах органами управління освітою; між вихователями групи і Радою групи - керівництвом цього закладу.

4.7. Рада звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз на рік - в день виборів нового складу Ради. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти Ради.

4.8. Секретар Ради веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних Рад. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

4.9. Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

5. Права та обов’язки Ради

5.1. Рада має право:

-брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

-встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

-сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, іншихкоштів, не заборонених чинним законодавством України;

-вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо змінитипу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

-звертатися до завідувача, педагогів, піклувальної, або педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

-за необхідності заслуховувати звіти Ради і надавати допомогу щодо поліпшення його роботи;

-скликати позачергові загальнізбори батьків (конференції);

-створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

-надавати пропозиціїзавідувачу закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;

-сприяти покращенню харчування вихованців закладу;

-сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

-брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровленнявихованців закладу;

-сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільногозакладу.

5.2. Ради можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються Радами та затверджуються їх головами.

5.3. Ради зобов’язані:

-виконувати плани роботи, затверджені головою відповідної Ради;

-вести протоколи засідань зборів батьків,що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраної Ради;

-надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідуючого закладу або відповідного органу управління освітою;

-у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;

-звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

5.4. Голова Ради закладу є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції Ради, з правом дорадчого голосу.

5.5. Голова (представник) Ради може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

6.Прикінцеві положення

6.1.Рада може виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.

6.2.Заклад на основі Примірного положення може розробити власне Положення про батьківську Радуз урахуванням специфіки своєї діяльності та вимог до статутних документів, визначених у статті 13 Закону України “Про об’єднання громадян. ”

Кiлькiсть переглядiв: 792

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.